Видове сладководни риби

СкобарСкобар (Chondrostoma nasus) или бойник е риба от семейство Шаранови (Cyprinidae), която на дължина достига 50 см, а на тегло 1 – 1,5 кг. Много рядко скобарът може да стигне и до два килограма. Той е типично речна стадна риба, която обича и непрестанно търси течението. Стремително издълженото му и леко странично сплескано тяло загатва за големите му способности на плувец. Скобарът е на трето място по скорост на плуване сред нашите риби. Преди него са само балканската и дъговата пъстърва, а веднага след него се нарежда расперът. Скобарът е покрит със сравнително едри сребристи люспи. Всичките му плавници, с изключение на гръбния, са оранжево-жълтеникави. Гръбната му перка обаче е опушено сива. Най-лесният признак за разпознаването на скобара обаче си остава неговата уникална уста. Тя е долно разположена, при това доста назад от върха на изострената напред муцуна. Характерна за устата на скобара е острата като длето долна устна, с която рибата стърже водорасли от скалите и камъните. Поради странното разположение на устата си скобарът е принуден да се завърта настрани или направо нагоре с корема, за да приема храна. На терена на излета това се забелязва като твърде често проблясване на рибите във водата. Скобарът е риба с твърдо установени навици и приумици. Поради това мнозина риболовци са склонни да му приписват едва ли не човешки качества като капризност, коварство и т.н.

УклейУклейят (Chalcalburnus chalcoides) е вид речна риба от семейство Шаранови. Нарича се също брияна, облец и чаушан и се среща само от централна Азия (Казакстан и Узбекистан) до централна и източна Европа по поречието на река Дунав и неговите притоци. Дълъг и сребрист, уклейят е всеяден. Прилича на по-дребният си братовчед, уклейката, но уклейят расте до около 40 см и има сравнително по-малки уста и очи. Среща се на стада в бистра, спокойна вода в горните водни слоеве. Често се наблюдава над водата когато скача за насекоми или бяга от хищници. Обект на риболов. Люспите се отлепват лесно и е нужен нежен подход ако искаме да върнем улова жив обратно в водата.
МъздругаМъздруга или още дойца е риба от семейство шаранови. Тялото й е дълго около 50 - 60 см, рядко до 1 м, тежко до около 3 - 4 кг, по изключение до 8 кг. Разпространена в Европа и Азия, предимно в реките, но също и в други сладки води. В България живее главно в Дунав. Хвърля хайвер напролет. Храни се с дънни безгръбначни и други, понякога и с риба. Месото й е вкусно, но се лови в неголеми количества и стопанското й значение не е голямо.

ЛинЛинът или каленикът (Tinca tinca) е вид речна риба от семейство Шаранови. Широко разпространена в цяла Европа, тя обитава блата, гьолове и бавнотечащи реки с кални дъна, гъста растителност и ниско съдържание на кислород. Линът е бавнорастяща риба и обикновено достига 2 кг. Въпреки това, съществуват и доста по-едри екземпляри. На цвят е маслинено-зелена и люспите и? са ситни. Тялото и? е тромаво и пригодено за бавен и ленив начин на живот. Перките са закръглени и малки в сравнение с останалото тяло. Очите и? са малки и червени на цвят. Устата и? има чифт мустачки, като на шаран. Покрита е със слуз която я прави доста хлъзгава. Храни се с растения, насекоми и мекотели които издълбава от дъното. Линът е обект на риболов и е силен боец.

Предишна страница